REGULAMIN MARATONU TANGA EL FUEGO
data utworzenia dokumentu: 8.11.2018

1. Postanowienia ogólne
1.1 Maraton tanga argentyńskiego El Fuego, zwany dalej “Maratonem” bądź “Imprezą” to prywatne i zamknięte wydarzenie kulturalne organizowane przez: Andrzej Bernaś, Warszawa, ul.Kopińska 36A/57 NIP: 8951668397
1.2 Miejsce odbywania się imprezy: Warszawa, ul Poligonowa 32
1.3 Czas trwania imprezy: 1-3.11.2019
1.4 Program maratonu dostępny jest na oficjalnej stronie wydarzenia: https://elfuegomarathon.eu/pl/program
1.5 Osoba biorąca udział w Imprezie zwana jest w dalszej części dokumentu “Uczestnikiem”.
1.6 Ustalenia niniejszego regulaminu stanowią integralną część rejestracji na Maraton oraz obowiązują każdego Uczestnika w trakcie całej imprezy.

2. Zasady Rejestracji
2.1 Warunkiem udziału w maratonie El Fuego jest:

  • rejestracja poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://elfuegomarathon.eu/pl/rejestracja ,
  • dokonanie terminowej i zgodnej ze wskazówkami Organizatora opłaty za udział w imprezie,
  • otrzymanie od Organizatora wiadomości potwierdzającej udział w maratonie wraz z informacją o wpisaniu na listę główną uczestników maratonu.

2.2 Rejestracja dokonywana jest na całość wydarzenia. Nie przewiduje się biletów na część imprezy, np. 1 dzień.
2.3 W formularzu należy podać dane, które można będzie potwierdzić z dowodem tożsamości Uczestnika przy jego pierwszym pojawieniu się na imprezie. Organizator odmówi udziału w imprezie osobie, której danych osobowych nie można zweryfikować lub podczas rejestracji podano dane nieprawdziwe (np. płeć).
2.4 Formularz przyjmuje zgłoszenia w parze ( Kobieta + Mężczyzna ) lub solo ( bez Partnera/Partnerki ) z czego zgłoszenia przesłane przez pary rozpatrywane są w pierwszej kolejności.
2.5 Zgłaszając się w parze obie osoby wypełniają formularz niezależnie, podając w polu Dane Twojej Pary imię oraz e-mail drugiej osoby.
2.6 Zgłoszenia solo dopisywane są na Listę Oczekujących.
2.7 Organizator będzie informował osoby z listy oczekujących o przeniesieniu na listę główną w przypadku:
zwolnienia się miejsca na liście głównej,
możliwości połączenia osób z listy oczekujących w pary.
2.8 Nie należy dokonywać rezerwacji hotelu, przelotu, itp bez otrzymania od Organizatora jednoznacznej informacji potwierdzającej udział w maratonie.

3. Warunki płatności
3.1 Wpłata za udział w maratonie winna być dokonana w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wiadomości z danymi do przelewu. Brak terminowej wpłaty jest równoznaczny z anulowaniem rezerwacji obu osób z pary.
3.2 Opłata za maraton nie obejmuje imprez towarzyszących: Pre-Party ( w czwartek ) i After-Party ( poniedziałek).
3.3 Opłata za maraton nie uwzględnia transportu oraz noclegów Uczestnika.
3.4 Organizator nie ponosi kosztów prowizji bankowych, kosztów płatności kartą bądź przewalutowania.
3.5 Opłata dotyczy wyłącznie bieżącej edycji imprezy i nie może być przeniesiona na przyszłe edycje maratonu.

4. Zasady obowiązujące Uczestników podczas imprezy
4.1 Przy pierwszym wejściu na teren imprezy Uczestnicy otrzymują maratonową opaskę na nadgarstek. Opaska wydawana jest wyłącznie osobom które znajdują się na liście głównej.
4.2 Opaska upoważnia do udziału w maratonie, jej noszenie w trakcie całej imprezy jest obowiązkowe.
4.3 Każda osoba na terenie imprezy bez opaski będzie wypraszana.
4.4 W przypadku uszkodzenia opaski z przyczyn niezależnych od Uczestnika należy niezwłocznie zgłosić się do biura maratonu – znajdującego się przy wejściu na teren imprezy – w celu wymiany opaski na nową.
4.5 Opaska zdjęta, nosząca ślady zdejmowania lub przekazana innej osobie spoza listy głównej uczestników traci swoją ważność. Osoby z taką opaską będą wypraszane z maratonu bez możliwości powrotu na imprezę.
4.6 Każdy Uczestnik maratonu zobowiązany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i norm społecznych.
4.7 Na teren odbywania się maratonu nie będą wpuszczane osoby agresywne, pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych.
4.8 Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu w którym odbywa się maraton.

5. Przeniesienie (odsprzedaż) Uczestnictwa
5.1 Bez zgody Organizatora nie można przenieść uczestnictwa na inną osobę.
5.2 Przed odsprzedażą pierwotny właściciel powiadamia Organizatora o zmianie wysyłając e-mail w którym poda imię, nazwisko oraz adres e-mail nowego właściciela.
5.3 W przypadku zamiany uczestnictwa nie obowiązuje 14 dniowy okres zwrotu.
5.4 Odsprzedaż/przeniesienie uczestnictwa możliwe jest maksymalnie do 14 dni przed rozpoczęciem imprezy.
5.5 Organizator nie szuka osoby chętnej do odkupienia uczestnictwa. Obie osoby rozliczają się między sobą.

6. Rezygnacja z Uczestnictwa
6.1 Dokonanie opłaty za maraton obejmuje 14-dniowa okres zwrotu. Po 14 dniu od daty zakupu zwroty nie będą dokonywane, niezależnie od przyczyny. Dotyczy to również wypadków losowych Uczestnika.
6.2 Zwroty dokonywane są na rachunek kupującego w ciągu 14 dni od daty zakończenia imprezy, w kwocie i walucie zgodnej z potwierdzeniem transakcji otrzymanej z banku Organizatora.
6.3 W przypadku konieczności rezygnacji Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.
6.4 Do 14 dni przed datą rozpoczęcia się imprezy Organizator deklaruje pomoc w znalezieniu zastępstwa, kontaktując osobę rezygnującą z osobą/osobami znajdującymi się na Liście Oczekujących.
6.5 Po skontaktowaniu zainteresowanych Organizator nie ingeruje ustalenia między stronami ,w tym rozliczenia.

7. Odpowiedzialność Organizatora
7.1 Organizator odpowiada za prawidłowy i zgodny z programem przebieg maratonu.
7.2 W przypadku, gdy impreza nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator zwróci całość kwoty wpłaconej przez Uczestnika na wskazane przez niego konto bankowe w ciągu 14 dni roboczych od daty wydarzenia.
7.3 W przypadku, gdy Maraton nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Maratonie.
7.4 W szczególnych przypadkach Organizator może zmienić termin i miejsce odbywania się Maratonu. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Maratonie w związku ze zmianą terminu lub daty imprezy.
7.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbki na zdrowiu Uczestnika, które zostały spowodowane wskutek działania innych Uczestników.
7.6 Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie uszkodzenia mienia na terenie odbywania się maratonu.
7.7 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas trwania Maratonu.

8. Ochrona danych osobowych
8.1 Zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Uczestników reguluje Polityka Prywatności
8.2 Uczestnik przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje że jego wizerunek może zostać utrwalony podczas imprezy na zdjęciach oraz nagraniach video.
8.3 Organizator może utrwalać przebieg Imprezy dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo-promocyjnych Organizatora lub sponsorów Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

9. Postanowienia końcowe
9.1 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie oraz programie imprezy.
9.2 Organizator informuje, że Uczestnik przebywający na terenie imprezy może być narażony na ciągłe przebywanie w strefie znacznego natężenia dźwięku co w wyjątkowych przypadkach może negatywnie wpłynąć na zdrowie lub samopoczucie.
9.3 Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia osoby naruszającej Regulamin z miejsca odbywania się maratonu bez prawa do powrotu na teren maratonu lub żądania zwrotu jakichkolwiek nakładów poniesionych w związku z udziałem w wydarzeniu, w tym opłaty za udział.
9.4 Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Maratonie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
9.5 Regulamin jest dostępny na stronie internetowej https://elfuegomarathon.eu/pl/regulamin, w siedzibie Organizatora oraz w trakcie trwania maratonu – przy wejściu na teren wydarzenia.
9.6 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
9.7 Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatora.